පරිදර්ශක දන්ත වෛද්ය

පරිදර්ශක දන්ත වෛද්ය

 • පරිදර්ශක දන්ත එක්ස් කිරණ නළය TOSHIBA D-051

  පරිදර්ශක දන්ත එක්ස් කිරණ නළය TOSHIBA D-051

  වර්ගය: ස්ථාවර ඇනෝඩ එක්ස් කිරණ නළය
  යෙදුම: පරිදර්ශක දන්ත එක්ස් කිරණ ඒකකය සඳහා
  ආකෘතිය: KL5A-0.5-105
  TOSHIBA D-051 ට සමාන වේ
  ඒකාබද්ධ උසස් තත්ත්වයේ වීදුරු නල

 • දන්ත එක්ස් කිරණ නල CEI OPX105

  දන්ත එක්ස් කිරණ නල CEI OPX105

  වර්ගය: ස්ටේෂන් ඇනෝඩ එක්ස් කිරණ නළය
  යෙදුම: පරිදර්ශක දන්ත එක්ස් කිරණ ඒකකය සඳහා
  ආකෘතිය: KL5-0.5-105
  CEI OPX105 ට සමාන වේ
  ඒකාබද්ධ උසස් තත්ත්වයේ වීදුරු නල