75KV HV භාජනය CA1

75KV HV භාජනය CA1

 • HV Cable Receptacle 75KV HV භාජනය CA1

  HV Cable Receptacle 75KV HV භාජනය CA1

  භාජනය පහත සඳහන් ප්‍රධාන කොටස් වලින් සමන්විත විය යුතුය:
  අ) ප්ලාස්ටික් ගෙඩිය
  ආ) තෙරපුම් වළල්ල
  ඇ) සොකට් පර්යන්තය සහිත සොකට් ශරීරය
  ඈ) ගෑස්කට්

  නිකල් ආලේපිත පිත්තල සම්බන්ධතා අල්ෙපෙනති විශිෂ්ට තෙල් මුද්‍රාව සඳහා O-මුදු සහිත භාජනයකට සෘජුවම අච්චු කර ඇත.