අතින් x-ray Collimator

අතින් x-ray Collimator

 • වෛද්‍ය X-ray Collimator ස්වයංක්‍රීය X-ray Collimator SR305

  වෛද්‍ය X-ray Collimator ස්වයංක්‍රීය X-ray Collimator SR305

  150kV නල වෝල්ටීයතාවයක් සහිත පොදු X-ray රෝග විනිශ්චය උපකරණ සඳහා සුදුසු වේ
   X-ray විකිරණ ක්ෂේත්රය සෘජුකෝණාස්රාකාර වේ
  අදාළ ජාතික සහ කර්මාන්ත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීම
  කුඩා ප්‍රමාණය
  ඉහළ විශ්වසනීයත්වය සහ ඉහළ පිරිවැය කාර්ය සාධනය
   එක්ස් කිරණ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ස්ථර තුනක් සහ ඊයම් කොළ කට්ටල දෙකක් සහ විශේෂ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂිත ව්‍යුහයක් භාවිතා කිරීම
  විකිරණ ක්ෂේත්‍රයේ ගැලපීම අතින් සිදු කෙරෙන අතර, ප්‍රකිරණ ක්ෂේත්‍රය අඛණ්ඩව වෙනස් කළ හැක.
  දෘෂ්‍ය ආලෝක ක්ෂේත්‍රය ඉහළ දීප්තියක් සහිත LED බල්බ භාවිතා කරයි
  අභ්‍යන්තර ප්‍රමාද පරිපථයට ආලෝකයෙන් තත්පර 30 කට පසු ස්වයංක්‍රීයව විදුලි බුබුල නිවා දැමිය හැකි අතර, විදුලි බුබුලේ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීමට සහ ශක්තිය ඉතිරි කර ගැනීමට ආලෝක කාලය තුළ විදුලි බුබුල අතින් නිවා දැමිය හැකිය.
  එක්ස් කිරණ නළය සමඟ පහසු සහ විශ්වාසදායක යාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවය, සකස් කිරීමට පහසුය

 • වෛද්‍ය X-ray Collimator Manual X-ray beam limitter SR302

  වෛද්‍ය X-ray Collimator Manual X-ray beam limitter SR302

  150kV නල වෝල්ටීයතාවයක් සහිත පොදු X-ray රෝග විනිශ්චය උපකරණ සඳහා සුදුසු වේ
   X-ray විකිරණ ක්ෂේත්රය සෘජුකෝණාස්රාකාර වේ
  අදාළ ජාතික සහ කර්මාන්ත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීම
  කුඩා ප්‍රමාණය
  ඉහළ විශ්වසනීයත්වය සහ ඉහළ පිරිවැය කාර්ය සාධනය
   ද්විත්ව ස්ථර සහ ඊයම් කොළ කට්ටල දෙකක් සහ එක්ස් කිරණ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂිත ව්‍යුහයක් භාවිතා කිරීම
  විකිරණ ක්ෂේත්‍රයේ ගැලපීම අතින් සිදු කෙරෙන අතර, ප්‍රකිරණ ක්ෂේත්‍රය අඛණ්ඩව වෙනස් කළ හැක.
  දෘෂ්‍ය ආලෝක ක්ෂේත්‍රය ඉහළ දීප්තියක් සහිත LED බල්බ භාවිතා කරයි
  අභ්‍යන්තර ප්‍රමාද පරිපථයට ආලෝකයෙන් තත්පර 30 කට පසු ස්වයංක්‍රීයව විදුලි බුබුල නිවා දැමිය හැකි අතර, විදුලි බුබුලේ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීමට සහ ශක්තිය ඉතිරි කර ගැනීමට ආලෝක කාලය තුළ විදුලි බුබුල අතින් නිවා දැමිය හැකිය.
  එක්ස් කිරණ නළය සමඟ පහසු සහ විශ්වාසදායක යාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවය, සකස් කිරීමට පහසුය

 • වෛද්‍ය X-ray Collimator ස්වයංක්‍රීය X-ray Collimator SR301

  වෛද්‍ය X-ray Collimator ස්වයංක්‍රීය X-ray Collimator SR301

  විශේෂාංග
  නල වෝල්ටීයතා 150kV, DR ඩිජිටල් සහ පොදු X-ray රෝග විනිශ්චය උපකරණ සඳහා සුදුසු වේ
   X-ray විකිරණ ක්ෂේත්රය සෘජුකෝණාස්රාකාර වේ
  අදාළ ජාතික සහ කර්මාන්ත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීම
  ඉහළ විශ්වසනීයත්වය සහ ඉහළ පිරිවැය කාර්ය සාධනය
   එක්ස් කිරණ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ද්විත්ව ස්ථර සහ ඊයම් කොළ කට්ටල දෙකක් සහ විශේෂ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂිත ව්‍යුහයක් භාවිතා කරයි.ඉහළ ඊයම් කොළ X-ray නලයේ කවුළුවට ඇතුළු විය හැකි අතර, අයාලේ විසිරී ඇති කිරණ වඩාත් ඵලදායී ලෙස ආරක්ෂා කළ හැකිය.
  විකිරණ ක්ෂේත්‍රයේ ගැලපීම අතින්, අඛණ්ඩව වෙනස් කළ හැකිය
  දෘෂ්‍ය ආලෝක ක්ෂේත්‍රය ඉහළ දීප්තියක් සහිත LED බල්බ භාවිතා කරයි
  අභ්‍යන්තර ප්‍රමාද පරිපථයට ආලෝකයෙන් තත්පර 30 කට පසු ස්වයංක්‍රීයව විදුලි බුබුල නිවා දැමිය හැකි අතර, විදුලි බුබුලේ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීමට සහ ශක්තිය ඉතිරි කර ගැනීමට ආලෝක කාලය තුළ විදුලි බුබුල අතින් නිවා දැමිය හැකිය.
  එක්ස් කිරණ නළය සමඟ පහසු සහ විශ්වාසදායක යාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවය, සකස් කිරීමට පහසුය

 • වෛද්‍ය X-ray Collimator Manual X-ray Collimator SR103

  වෛද්‍ය X-ray Collimator Manual X-ray Collimator SR103

  විශේෂාංග
  120kV නල වෝල්ටීයතාවයක් සහිත ජංගම හෝ අතේ ගෙන යා හැකි X-ray රෝග විනිශ්චය උපකරණ සඳහා සුදුසු වේ
   X-ray විකිරණ ක්ෂේත්රය සෘජුකෝණාස්රාකාර වේ
  අදාළ ජාතික සහ කර්මාන්ත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීම
  කුඩා ප්‍රමාණය
  ඉහළ විශ්වසනීයත්වය සහ ඉහළ පිරිවැය කාර්ය සාධනය
   එක්ස් කිරණ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තනි තට්ටුවක් සහ ඊයම් කොළ කට්ටල දෙකක් සහ විශේෂ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂිත ව්‍යුහයක් භාවිතා කිරීම
  විකිරණ ක්ෂේත්‍රයේ ගැලපීම අතින් සිදු කෙරෙන අතර, ප්‍රකිරණ ක්ෂේත්‍රය අඛණ්ඩව වෙනස් කළ හැක.
  දෘෂ්‍ය ආලෝක ක්ෂේත්‍රය ඉහළ දීප්තියක් සහිත LED බල්බ භාවිතා කරයි
  එක්ස් කිරණ නළය සමඟ පහසු සහ විශ්වාසදායක යාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවය, සකස් කිරීමට පහසුය

 • වෛද්‍ය X-ray Collimator Manual X-ray beam limitter SR202

  වෛද්‍ය X-ray Collimator Manual X-ray beam limitter SR202

  විශේෂාංග
  DR ඩිජිටල් පද්ධති සහ සාම්ප්‍රදායික පද්ධති ඇතුළුව 150kV නල වෝල්ටීයතාවයක් භාවිතා කරන X-ray රෝග විනිශ්චය උපකරණ සමඟ අනුකූල වේ
   X-ray විකිරණ ක්ෂේත්රය සෘජුකෝණාස්රාකාර වේ
  අදාළ ජාතික සහ කර්මාන්ත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීම
  කුඩා ප්‍රමාණය
  ඉහළ විශ්වසනීයත්වය සහ ඉහළ පිරිවැය කාර්ය සාධනය
  එක්ස් කිරණ අවහිර කිරීම සඳහා තනි තට්ටුවක්, ඊයම් කොළ කට්ටල දෙකක් සහ විශේෂිත අභ්‍යන්තර ආරක්ෂණ සැලසුමක් භාවිතා කරයි.
  විකිරණ ක්ෂේත්‍රයේ ගැලපීම අතින්, අඛණ්ඩව වෙනස් කළ හැකිය
  දෘෂ්‍ය ආලෝක ක්ෂේත්‍රය LED ​​බල්බ භාවිතා කරයි
   සක්‍රිය කිරීමෙන් තත්පර 30 කට පසු ප්‍රමාද පරිපථයක් ස්වයංක්‍රීයව ලාම්පුව නිවා දමයි, ක්‍රියාත්මක වන විට ආලෝකය නිවා දැමීමට අතින් විකල්පයක් ද ඇත.මෙම අංගයන් බල්බයේ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීම සහ බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

 • වෛද්‍ය X-ray Collimator Manual X-ray Collimator SR102

  වෛද්‍ය X-ray Collimator Manual X-ray Collimator SR102

  විශේෂාංග
  150kV නල වෝල්ටීයතාවයක් සහිත පොදු X-ray රෝග විනිශ්චය උපකරණ සඳහා සුදුසු වේ
  එක්ස් කිරණ මගින් ප්‍රක්ෂේපණය කරන ප්‍රදේශය සෘජුකෝණාස්‍රාකාර වේ.
  මෙම නිෂ්පාදනය අදාළ ජාතික සහ කර්මාන්ත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වේ
  කුඩා ප්‍රමාණය
  විශ්වසනීය කාර්ය සාධනය, පිරිවැය ඵලදායී.
   එක්ස් කිරණ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තනි තට්ටුවක් සහ ඊයම් කොළ කට්ටල දෙකක් සහ විශේෂ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂිත ව්‍යුහයක් භාවිතා කිරීම
  විකිරණ ක්ෂේත්‍රයේ ගැලපීම අතින් සිදු කෙරෙන අතර, ප්‍රකිරණ ක්ෂේත්‍රය අඛණ්ඩව වෙනස් කළ හැක.
  දෘෂ්‍ය ආලෝක ක්ෂේත්‍රය දිගු සේවා කාලයක් සහිත ඉහළ දීප්තියක් සහිත LED බල්බ භාවිතා කරයි
  අභ්‍යන්තර ප්‍රමාද පරිපථයට ආලෝකයෙන් තත්පර 30 කට පසු ස්වයංක්‍රීයව විදුලි බුබුල නිවා දැමිය හැකි අතර, විදුලි බුබුලේ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීමට සහ ශක්තිය ඉතිරි කර ගැනීමට ආලෝක කාලය තුළ විදුලි බුබුල අතින් නිවා දැමිය හැකිය.
  මෙම නිෂ්පාදනය සහ X-ray නළය අතර යාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවය පහසු සහ විශ්වාසදායක වන අතර ගැලපීම පහසුය